CAN

Aarhus Universitets segl

Følg grågæssenes træk

På denne side opdateres løbende resultater af grågæssenes træk, så alle får mulighed for at følge, hvor gæssene trækker hen, hvor de overvintrer og om de kommer tilbage til samme yngleområde i 2023.

Alle gæssene med GPS var voksne hunner og alle på nær én blev mærket på Agersø i Storebælt. Den sidste blev mærket ved Skjoldenæsholm Engsø på Midtsjælland.

Grågæssenes bevægelser i april 2023

Her omtales, hvor de GPS-mærkede grågæs opholdt sig i starten af maj 2023.  I løbet af maj klækker æggene og i starten af maj fører de succesfulde par nu unger rundt og opholder sig derfor i familieflokke, ofte flere familier sammen og også gerne med ikke-ynglende fugle.

April er måske den måned på året, hvor gæssene flytter mindst rundt. Dette ses af de tre eksempler, der viser både gæssenes ruter og et såkaldt heatmap, hvor graden af farve (gul-rød) illustrerer antallet af punkter og således viser de oftest benyttede områder.

Fra omkring den 10. april kan man se de første gæslinger; parret fører deres små dunede unger til områder med både mad og beskyttelse.

Grågæssenes bevægelser i marts 2023

Her omtales, hvor de GPS-mærkede grågæs opholdt sig i starten af april 2023.  Vi er nået frem til ynglesæsonen og gæssene opholder sig stort set på samme lille lokalitet hele tiden.

I starten af marts er gæssene typisk i og omkring det område, hvor de har tænkt sig at yngle og fra omkring midten af måneden opholder ynglende hunner sig stort set kun på reden.

I modsætning til det generelle mønster, hvor gæssene er tilbage i sidste års yngleområde, er der en fugl, der fortsat opholder sig nær Flensborg, hvor den har opholdt sig hele vinteren.

Fra omkring den 10. april kan man se de første gæslinger; parret fører deres små dunede unger til områder med både mad og beskyttelse.

Grågæssenes bevægelser i februar 2023

Her omtales, hvor de GPS-mærkede grågæs opholdt sig i starten af marts 2023.  En periode med manglende sol og lys har medført, at flere loggere ikke har haft tilstrækkelig batterikapacitet til at sende oplysninger om fuglenes positioner. Med forårets komme følger mere lys, og loggerne kommer i gang igen. Der er dog en risiko for at nogle af dem ikke gør det, så vi venter spændt på, hvor mange fugle vi kan følge gennem forår og ynglesæson.

Af de seks fugle, som vi pt. kan følge, er fem af dem tilbage på ynglepladserne mens den sidste opholder sig i Tyskland.

Ynglesæsonen er så småt i gang for grågæssene, og rundt omkring i landet ses gæssene nu parvis.

2 af de 11 GPS’er sender ikke længere og hovedparten af loggerne har så lidt batterikapacitet, at der mangler data fra hele februar. Efterhånden som der kommer mere lys igen, håber vi at kunne hente mange positioner igen.

Grågæssenes bevægelser i januar 2023

Her omtales, hvor de GPS-mærkede grågæs opholdt sig i starten af februar 2023.  Det skal dog bemærkes, at mange af GPS-loggerne ikke har været opdateret i hele januar og derfor er der ikke så meget at fortælle. Dette skyldes, at der er for lidt lys og sol til at solcellerne på loggerne kan opretholde tilstrækkeligt høj batterikapacitet til at sende informationer om positioner.

Blot to fugle har sendt tilstrækkeligt med observationer til, at vi kan beskrive deres færden. Begge er i starten af januar returneret fra deres vinterkvarter til det område, hvor de blev fanget og mærket i juni 2022.

2 af de 11 GPS’er sender ikke længere og hovedparten af loggerne har så lidt batterikapacitet, at der mangler data fra hele januar. Efterhånden som der kommer mere lys igen, håber vi at kunne hente mange positioner igen.

Grågæssenes bevægelser i december 2022

I december sås samme mønster som i de forrige måneder, dvs. at grågæssene stort set ikke gennemførte bevægelser over større områder. Således har vi fortsat en gås i det sydlige Holland, en i grænselandet ved Tyskland og resten omkring Sydhavsøerne. Gæssene foretager mange lokale flyvninger mellem rasteområder og fourageringsområder, men der er meget få bevægelser over store afstande.

Nedenstående kort viser eksempler på enkelte fugles bevægelser i december måned. Tallene i cirklerne indikerer antallet af positioner inden for cirklens område.

Vi har i løbet af december modtaget aflæsninger af halsmærkede fugle fra begge mærkningsområder, Agersø og Skjoldnæsholm.

2 af de 11 GPS’er sender ikke længere og flere af loggerne har så lidt batterikapacitet, at der mangler data fra længere perioder. Efterhånden som der kommer mere lys igen, håber vi at kunne hente mange positioner igen.

Grågæssenes bevægelser i november 2022

November har ikke budt på større bevægelser hos grågæssene. Således har vi fortsat en gås i det sydlige Holland, en i grænselandet ved Tyskland og resten omkring Sydhavsøerne. Gæssene foretager mange lokale flyvninger mellem rasteområder og fourageringsområder, men meget få bevægelser over store afstande.

Loggerne oplades jo løbende via små solceller, men da dagene er korte og da vi har haft meget få soltimer i de sidste par uger, er der mange af loggerne, der har problemer med batterikapaciteten, så vi har ikke modtaget ret mange positioner fra den sidste uge af november.

Nedenstående kort viser eksempler på enkelte fugles bevægelser i november måned. Tallene i cirklerne indikerer antallet af positioner inden for cirklens område.

2 af de 11 GPS’er sender ikke længere.

Grågæssenes bevægelser i oktober 2022

Adfærden hos grågæssene i oktober er næsten uændret i forhold til de hidtidige måneder. En enkelt gås har dog foretaget egentlige trækbevægelser og er nu i Holland. Gæssene raster generelt på kanten af søer og kyster og foretager fourageringstræk til egnede fødesøgningsområder i nærheden (f.eks. høstede marker). Det indebærer mange lokale flyvninger, men meget få bevægelser over store afstande.

Nedenstående kort viser eksempler på enkelte fugles bevægelser i oktober måned. Tallene i cirklerne indikerer antallet af positioner inden for cirklens område.

Indimellem er der gæs, der foretager trækbevægelser, der let kan fortolkes som starten på et egentligt træk, men som så viser sig blot at være et skift af opholdsområde.

2 af de 11 GPS’er sender ikke længere

Grågæssenes bevægelser i september 2022

Adfærden hos grågæssene i september har vist sig at være tilsvarende den i august, Gæssene raster på større vandflader og foretager fourageringstræk til egnede fødesøgningsområder i nærheden (f.eks. høstede marker). Det indebærer mange lokale flyvninger, men meget få bevægelser over store afstande. Tilsyneladende holder de sig til velkendte områder, når først de har fundet gode områder.

Nedenstående kort viser eksempler på enkelte fugles bevægelser i september måned. Tallene i cirklerne indikerer antallet af positioner inden for cirklens område.

Grågæssenes bevægelser i august 2022

Her vises et overbliksbillede af fuglenes seneste placering. Hver af de røde markeringer indikerer således placeringen af en GPS-mærket grågås i starten af september.

Samtlige gæs udviser for tiden et fourageringsmønster, hvor der rastes på større vandflader og foretages fourageringstræk til egnede fødesøgningsområder i nærheden (f.eks. høstede marker). Det indebærer mange lokale flyvninger, men meget få bevægelser over store afstande.

Nedenstående kort viser eksempler på enkelte fugles bevægelser i august måned. Tallene i cirklerne indikerer antallet af positioner indenfor cirklens område.

11579 er en af de fem fugle, der fortsat opholder sig fast i område på Agersø, Omø og inde på Sjælland med hyppige skift i lokalområdet.

11610 har opholdt hovedparten af august nord for Lolland, men returnerede til Agersø sidst på måneden.

11612 er den eneste af GPS-gæssene, der er trukket ud af landet. Den har ophold sig hele august måned nær Gelting i Nordtyskland. I starten af september trak den mod vest til Vadehavet (ses på oversigtskortet.

11624; GPS-fuglen, mærket ved Skjoldnæsholm på Midtsjælland opholdt sig længe ved Gødstrup Engsø (syd for Haslev), men har nu bevæget sig længere mod sydvest til Svinø.

Èn sender har ikke sendt data siden 17. august 2022, hvor fuglen opholdt sig ved Skælskør. Det er den anden sender, vi mister kontakt til.

Grågæssenes bevægelser i juli 2022

Her vises et overbliksbillede af fuglenes seneste placering. Hver af de røde markeringer indikerer således placeringen af en GPS-mærket grågås ved indgangen til august.

Af de 10 grågæs mærket med GPS-sender på Agersø opholder de 7 sig fortsat i nærområdet, dvs. med bevægelser hovedsagelig indenfor 10 km (mellem Agersø og den sydvestsjællandske kyst ved Skælskør Nor og Basnæs Nor). Et eksempel herpå ses på bevægelser for fuglen 11617. En enkelt fugl haft en kort afstikker rundt på Vestsjælland og en anden har kortvarigt besøgt det nordlige Lolland, men begge er efterfølgende returneret til det sydvestlige Sjælland

Èn af Agersøfuglene er trukket til Gelting nær Flensborg i Tyskland. Undervejs trak den ned over Langeland og gjorde her flere længerevarende ophold undervejs. Her vises den tilbagelagte rute, og den blå markering (SP) indikerer startpunktet, mens den røde markering (EP) indikerer endepunktet.

En anden af Agersøfuglene har bevæget sig skiftevis mellem Agersø-området og Lolland og ser nu ud til at have taget ophold i Nakskov Fjord.

GPS-fuglen mærket ved Skjoldnæsholm på Midtsjælland har efter en længere periode i Valsølille Sø (nord for Ringsted) og et kort ophold ved Gavnø (Næstved) nu slået sig ned på Sydsjælland ved Gødstrup Engsø (syd for Haslev).

Èn sender har ikke sendt data siden 26. juni, hvor fuglen opholdt sig på det sydlige Agersø, og det er p.t. usikkert, om der kan opnås kontakt med denne sender igen.

Samtlige gæs udviser for tiden et fourageringsmønster, hvor der rastes på større vandflader og foretages fourageringstræk til egnede fødesøgningsområder i nærheden (f.eks. høstede marker).

Rapportér aflæsninger af ringe

Foruden de voksne hunner, der blev mærket med en GPS-halsring, blev voksne hanner mærket med en blå halsring og unge fugle mærket med blå benringe. Alle fugle blev mærket med en standard metalring med et unikt nummer og påskriften Zoolog Mus, Copenhagen, Denmark.

Vi er taknemmelige for rapporteringer af både levende og døde fugle (ringnummer, omstændigheder samt hvor og hvornår). Dette kan let indtastes på www.fuglering.dk. Ringmærkningsadministrationen under Statens Naturhistoriske Museum kvitterer med en lille rapport med alle oplysninger om mærkning og aflæsning.