CAN

Aarhus Universitets segl

Redskaber til en bæredygtig og fælles europæisk jagtforvaltning af den NV/SV europæiske bestand af grågås

Baggrund og formål

Den NV/SV europæiske bestand af grågås er mere end syvdoblet siden 1980'erne. Dette har bl.a. resulteret i stigende konflikter med landbruget og en øget risiko for flysikkerhed. Arten er samtidig en vigtig jagtbar art i de fleste lande, hvor den forekommer. Som følge heraf blev der i 2018 udarbejdet en international forvaltningsplan under Vandfugleaftalens (AEWA) European Goose Management Platform (EGMP) med det overordnede formål, at opretholde bestanden i gunstig bevaringsstatus, og samtidig håndtere de voksende økologiske og socioøkonomiske udfordringer og sikre en bæredygtig jagt.

Planen sætter de overordnede strategiske rammer for en fælles europæisk forvaltning af bestanden, herunder hvilke tiltag det vil kræve for at opnå dette mål.

Et centralt element er etableringen af et internationalt koordineret bestandsforvaltningsprogram, som inkluderer overvågningsplaner, analyser af jagtens og reguleringens indvirkninger på bestanden samt et beslutningsværktøj til en eventuel fastsættelse og koordinering af jagtkvoter, i lighed med den adaptive forvaltning, der er udviklet for kortnæbbet gås.

Her er det vigtigt at bemærke at den NV/SV europæiske bestand er inddelt i to forvaltningsenheder. Dels er der en migrerende enhed der yngler i Norge, Sverige, Danmark og Finland og overvintrer i Holland, Belgien, Danmark, Sverige, Frankrig, Spanien og Portugal, dels en enhed bestående af standfugle i Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Hver enhed har sit egen bestandsmål, og hver enhed skal således forvaltes som en selvstændig enhed. Da de to enheder overlapper i udbredelse i vinterhalvåret er det samtidigt vigtigt at tage højde for dette. Det gælder især på overvintringspladserne i Holland.

På nuværende tidspunkt forvaltes bestanden på baggrund af et simpelt, men utilstrækkeligt modelværktøj. Denne metode har dog først og fremmest vist sig at være usikker og tager ikke højde for at bestanden er delt op i to forvaltningsenheder. Der er derfor en øget risiko for at bestandsmålene for de to enheder ikke opnås.

I den internationale arbejdsgruppe under EGMP har man derfor besluttet at et mere pålideligt beslutningsværktøj skal være klar til at blive taget i brug i juni 2023.

Formålet med dette projektet er at få udarbejdet et pålideligt beslutningsværktøj.

Projektbeskrivelse

Udarbejdelsen af et pålideligt beslutningsværktøj består af tre dele; 1) en bestandsmodel, 2) et sæt af udvalgte forvaltningsstrategier samt 3) en ”værdi”-model.

Bestandsmodellen for den NV/SV europæiske bestand af grågås skal beskrive bestandsdynamikken over tid for begge forvaltningsenheder, individuelt samt når de to enheder blandes på overvintringsområderne. Bestandsmodellen baseres på eksisterende data samt informationer fra litteraturen. Når nye data bliver tilgængelige, kan modellen løbende opdateres.

Forvaltningsstrategierne består af varierende niveauer af jagt i efteråret og vinteren samt regulering i hhv. yngle- og overvintringsperioden. Derudover vil vi undersøge betydningen af aldersfordelingen i jagtudbyttet og reguleringen i forhold til at opnå målene i forvaltningsplanen.

Værdi-modellen skal hjælpe os med at værdisætte de forskellige forvaltningsstrategier, således at forvaltningsstrategien med den højeste værdi kan identificeres. Værdien i dette tilfælde er defineret både i forhold til strategiens evne til at opnå målsætninger samt den faktiske økonomiske udgift ved at udføre den enkelte strategi.