CAN

Aarhus Universitets segl

Mandø monitering

Database for basismonitering, Mandø 2018

Baggrund

Den Danske Naturfond har opkøbt arealer i kogene på Mandø med henblik på restaurering af øens hydrologi til fordel for ynglende og trækkende fugle samt naturen som helhed. For at vurdere tilstanden på engene forud for projektet og efterfølgende vurdere effekterne af plejetiltag er der behov for en basismonitering af øens naturforhold og miljømæssige faktorer, der påvirker områdets egnethed for særligt ynglefuglene.

Formålet med dette projekt har været at oprette en database for naturforholdene på Mandø og dermed at etablere en baseline og et sammenligningsgrundlag for Mandøs natur og miljø i foråret 2018, før projektet om forbedret hydrologi går i gang. Det langsigtede mål er, at denne basismonitering i kombination med fremtidige moniteringer vil belyse effekten af plejetiltag, således at tiltagene kan optimeres i forhold til målet om at øge naturindholdet, og særligt betingelserne for de ynglende engfugle.

Status på basismonitering

I basismoniteringen indgår viden om øens arter og antal af ynglefugle, udbredelse af høje strukturer (træer, buske og bygninger), hydrologiske forhold (søer, kanaler, fugtighed på engene), markbrug (høslæt, afgræsning og omdrift/pløjning) og observerede rovdyr.

Projektet er baseret på et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Naturstregen (ved Niels Knudsen), Esbjerg Kommune, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Den Danske Naturfond. Beboere og lodsejere på Mandø har velvilligt bidraget med oplysninger om landbrugsdrift, hydrologi og prædatorer og takkes for deres bidrag.

Her præsenteres metadata for database samt de bagvedliggende data.