CAN

Aarhus Universitets segl

Vildtbiologiske undersøgelser

Uanset hvilke større eller mindre deskriptive eller eksperimentelle undersøgelser deltagerne måtte ønske gennemført, er det nødvendigt fra projektets start, at etablere en grundlæggende dataregistrering med henblik på besvarelse af de forskellige forskningsmæssige og forvaltningsmæssige spørgsmål. Følgende tre datakilder, som alle kræver planlægning og indsats over hele projektperioden er som udgangspunkt nødvendige for at etablere et nødvendigt datagrundlag i forhold til de vildtbiologiske tematikker tidligere nævnt:

a) GPS-mærkning gennemføres med henblik på at kvantificere krondyrenes bevægelsesmønstre. Ud fra en faglig vurdering antages det, at en konstant prøvestørrelse på 5-10 dyr med GPS- og aktivitetsloggere vil være tilstrækkeligt til at kvantificere generelle adfærdstræk og responsnormer i bestanden. Hvert GPS-mærket dyr bærer sit halsbånd i to år og en tilstrækkelig logger-bestand vil blive opretholdt ved at mærke 4-5 dyr årligt.        

b) Systematisk registrering af køn, alder og fænologi hos nedlagte dyr med henblik på at beskrive og monitere bestandens størrelse, demografiske sammensætning og generelle sundhedstilstand. Dette gøres ved at registrere variable på nedlagte dyr. Af hensyn til repræsentativitet og statistisk usikkerhed omfatter undersøgelsen så vidt muligt samtlige nedlagte dyr i området.

c) Øremærkning af kalve vil give vigtig information om krondyrenes livshistoriebiologi og herigennem gøre det muligt at sammenholde dyrs overlevelsesmuligheder og størrelse/kondition senere i livet (når de nedlægges) med forskelle i opvækstvilkår (fx evt. tab af moderdyr i tidlig alder). Dyr med kendt alder vil desuden udgøre en vigtigt kontrol på præcisionen af aldersbestemmelser foretaget vha. tandslidsvurderinger eller tandsnit.


Foto: Jens Vinge