CAN

Aarhus Universitets segl

Faserne

Fase 1 indbefatter et formøde for interesserede lodsejere, jægere og borgere, i en på forhånd defineret radius omkring Ovstrup Hede med henblik på at sondere interessen for at deltage i projektet. Der gennemføres herefter såkaldt Kritik- og visionsmøde med henblik på:

  • at kortlægge og prioritere de problemstillinger, som deltagerne oplever i forhold til kronvildtforvaltningen,
  • at etablere et fælles værdigrundlag for en bæredygtigt forvaltning af kronvildtet, defineret som en række konkrete målsætninger, samt
  • at udkrystallisere en række arbejdsgrupper, som efterfølgende hver især, men under supervision, skal videreudvikle de specifikke målsætninger, planer for deres implementering samt identificere den specifikke viden, som kræves for implementeringen.

Fase 2 indbefatter et fokus på vidensintegrationen med et Forskningsmøde som omdrejningspunkt. Forskningsmødet formål er:

  • at præsentere arbejdsgruppernes videreudvikling af de specifikke målsætninger,
  • at præsentere udkast til målsætningernes implementering samt den specifikke viden, som kræves for implementeringen.
  • at gennemføre en dialog mellem lodsejere, jægere og borgere på den ene side og relevante eksperter på den anden, med det formål i fællesskab at belyse relevansen og prioriteringen af det konstaterede vidensbehov i forhold til målsætninger og i forhold til den eksisterede viden.

Ud fra det konstaterede og prioriterede vidensbehov drøfter deltagerne, forskerne og repræsentanterne for AVJF i fællesskab, hvilke undersøgelser der bør - og kan igangsættes. På baggrund af de vedtagne målsætninger startes den faktiske implementering af vedtagne planer i fase 3, og prioriterede undersøgelser igangsættes. I takt med projektets udvikling og udviklingen af viden og erfaringer justeres implementeringen i dialog mellem lodsejere, jægere, borgere og forskere. 

Fase 4 opsummerer projektets erfaringer, forløbet evalueres, og det besluttes om og i så fald hvordan arbejdet fremover skal videreføres. Projektets viden og erfaringer dokumenteres skriftligt og formidles til en bredere offentlighed i populærvidenskabelig form. Der gennemføres endvidere en offentlig konference med henblik på at undersøge erfaringernes praktiske overføringsværdi i et nationalt perspektiv.